Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 208 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 57, т.3  на Закона за водите, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да се открие процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир „Николово“ в с. Николово, община Русе, област Русе, въз основа на необходимите документи, изискуеми съгласно чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 5, бук. „а“ и „г“ на Закона за водите и чл. 30, ал. 3 на Наредба за ползването на повърхностните води.
  2. Въз основа на настоящото решение, Кметът на Община Русе, след провеждане на процедурата по т. 1, да издаде Разрешителното за ползване на воден обект – язовир „Николово“, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“, разположен в поземлени имоти, с идентификатори № 51679.173.790 и № 51679.173.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, област Русе,  за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок от 20 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)