Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 208 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 71, ал. 7 от Закона за горите и чл. 44, ал. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и молби с вх. №№94Ю-738-1/24.02.2016 г., 94Ю-738-1#1/01.04.2016 г., Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Юлкер Юсеин Юсеин за настаняване на постоянен пчелин върху площ от 2,000 дка от имот № 000049, целият с площ от 99,879 дка, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе, начин на трайно ползване – горско трайно насаждение, предмет на Акт №5069/02.07.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №144, том 28, вх. рег. №9814/11.07.2007 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, за срок от 10 /десет/ години.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)