Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 208

РЕШЕНИЕ № 208
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – СОУ ”В. Левски”, с адрес – гр. Русе, ул “Гео Милев” №1, за срок от три години, както следва:
1. Част от фоайето на първия етаж, в дясно от входа на СОУ „Васил Левски ” за монтиране на автомат за топли напитки, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 92,03лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от фоайето на третия етаж, крило “Д” на СОУ „Васил Левски ” за монтиране на автомат за топли напитки, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 92,03лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – СОУ ”Йордан Йовков”, с адрес – гр. Русе, бул. “Цар Освободител” №117, за срок от три години, както следва:
Павилион в двора на СОУ “Йордан Йовков” обособен като работилница за метални и телени изделия, състоящ се от 50,00 кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 137,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.6, ал.2 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
IІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.І и ІІ, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата, спечелили конкурса и упълномощи Директорите на училищата да сключат договори за наем.