Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 209 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Русе на обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”, състоящ се от следните недвижими имоти-публична държавна собственост:
1. ПИ № 84049.87.164 по кадастралната карта на с. Щръклево, община Иваново с площ 1 762,073 дка, представляващ Летищен комплекс с построените в него 22 броя сгради подробно описани в АДС № 4149/11.09.2007 г.
2. ПИ № 84049.101.198 по кадастралната карта на с. Щръклево, община Иваново с площ 3,377 дка, представляващ близка приводна станция от запад, предмет на АДС № 4121/17.05.2007 г.
3. ПИ № 84049.87.165 по кадастралната карта на с. Щръклево, община Иваново с площ 56,642 дка, представляващ близка приводна станция от изток с построените в него 6 броя сгради подробно описани в АДС № 4122/17.05.2007 г.
4. ПИ № 84049.86.153 по кадастралната карта на с. Щръклево, община Иваново с площ 22,318 дка, представляващ далечна приводна станция от изток с построените в него 8 броя сгради подробно описани в АДС № 4123/17.05.2007 г.
ІІ. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописаните имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)