Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 209 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие Община Русе да предостави за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на следния актив – публична общинска собственост, представляващ „Уличен водопровод с дължина 1 118 м. (хиляда сто и осемнадесет метра) по ул. „Матей Стойков“ за Пристанищен терминал Русе – Запад, II-ри участък, от О.Т. 636 към поземлен имот с идентификатор 63427.3.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, намиращ се в гр. Русе, кв. „Западна промишлена зона“, на балансова стойност към момента 244 444,36 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди и четиристотин четиридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)