Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 209

РЕШЕНИЕ № 209
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, т.12, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет и Раздел І, чл.5 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с Решение № 1148/ 24.11.06 г. на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Приема Общинска програма за 2008 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, съгласно Приложение № 1.