Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 21 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 21
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1,т. 4 и т.8, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се на партерния етаж в сградата на кметство с.Николово, описан в АОС №3782 от 29.11.2001год. за извършване на застрахователна дейност, с площ от 8,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 35,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.8 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Хан Аспарух”№27 описан в АОС №1877 от 13.05.1998год. – за кафе-бар, с площ от 27,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 168,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за обектите по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)