Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 21 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т. 3 и т. 15 и т. 33, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 269,00 кв. м., като помещение за приготвяне на храна, намиращо се в сутерена на сградата 3 на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4 с начална тръжна месечна наемна цена – 450,20 лв. (четиристотин и петдесет лева и двадесет стотинки) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 92,30 кв. м., като ученически бюфет, намиращо се в мазата на корпус „А“ в СОУ „Васил Левски“, гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1 с начална тръжна месечна наемна цена – 192,10 лв. (сто деветдесет и два лева и десет стотинки) без включен ДДС.
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на площ от 1,00 кв. м. за поставяне на автомат за топли напитки в учителска стая на ОУ „Ангел Кънчев“, втори етаж, гр. Русе, ул. „Българска морава“ №4 с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (седемдесет и два лева) без включен ДДС.
4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 36,00 кв. м., като училищен бюфет, в сградата на ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №54 с начална тръжна месечна наемна цена – 148,00 лв. (сто четиридесет и осем лева) без включен ДДС.
5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 24,00 кв. м., като училищен бюфет, намиращо се в сградата на ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен, община Русе, ул. „България“ №47 с начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 лв. (седемдесет лева) без включен ДДС.
6. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 48,00 кв. м., като училищен бюфет, намиращо се в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе, ул. „Байкал“ №2 с начална тръжна месечна наемна цена – 193,00 лв. (сто деветдесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)