Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 21 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемите места по улична регулация, във връзка със Заповед №3558/09.10.2003 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР за квартал №100-184 в кв. „Средна кула“, град Русе, Общински съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 19,50 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.985 – ул. „Цанко Дюстабанов“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ III-985 в кв. 122, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №3558/09.10.2003 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

           2. Обявява придаваем терен от 8,30 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.1164 – ул. „Ихтиман“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ III-985 в кв. 122, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №3558/09.10.2003 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

           3.1. Придаваема част от 19,50 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.985 – ул. „Цанко Дюстабанов“, приобщена към УПИ III-985 в кв. 122 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе на Янка Стефанова Динева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 403,00 лева (четиристотин и три лева) и дължимите данъци и такси.

           3.2. Придаваема част от 8,30 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.1164 – ул. „Ихтиман“, приобщена към УПИ III-985 в кв. 122 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе на Янка Стефанова Динева, след заплащане на Община Русе цена в размер на 171,00 лева (сто седемдесет и един лева) и дължимите данъци и такси.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)