Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 21 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 46, ал. 1 и чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Изменя Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, с Протокол № 50/13.07.2023 г., като след посочените правни основания, същото придобива следната нова редакция:

            1. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на демонтирани части от контактната мрежа в следствие от изпълнението на строеж „Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, представляващи:

            – проводници – контакти R100, от материал – мед, с тегло – 26 460 кг, и

            – стрелки – изолатори и кръстовки, от смесен материал – желязо, месинг, мед, с тегло – 7640 кг,

при начална тръжна продажна цена за всички продавани вещи – 287 214,40 лв. (Двеста осемдесет и седем хиляди двеста и четиринадесет лева и четиридесет стотинки), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на спечелилия тръжната процедура участник.

            2. Като тръжни условия, по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, при провеждане на тръжната процедура по т. 1 от настоящото решение, да бъде установено, че:

            2.1. Вещите, посочени по-горе, се продават заедно, изцяло;

            2.2. Продажната цена, достигната на публичния търг с явно наддаване, предложена от спечелилият тръжната процедура участник, се дължи от същия преди сключване на договора за покупко-продажба, в 2-месечния срок по чл. 68, ал. 3 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост;

            2.3. Приемо-предаването на продаваните вещи по т. 1 от настоящото решение, да се извърши след претегляне на продаваните вещи на технически изправен кантар, преминал необходимите метрологични и технически проверки, в присъствието на представители на продавача Община Русе. Към екземплярите от подписния от страните приемо-предавателният протокол да бъдат приложени издадените кантарни бележки за извършеното претегляне, отразяващи общото тегло на продадените вещи, по видове. Всички разходи за товарене, транспортиране и теглене на продаваните вещи до кантара, и до мястото за разтоварване, избрано от купувача, са за сметка на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)