Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 21
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  и чл.6, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти, собственост на „Тежко машиностроене”АД /в ликвидация/, ползващи се като филиали на детски заведения, както следва:
– Апартамент № 1, етаж 1, вход „Б”, ж.б.№ 23, ж.к.”Дружба ІІІ” със застр.площ 122,77 кв.м., ведно с 2,503 % ид.ч.от общите части на сградата и ОПС, на стойност 47 087 лв.
– Апартамент № 2, етаж І, вход „В”, ж.б.№ 23, ж.к.”Дружба ІІІ” със застр.площ 99,09 кв.м., ведно с 2,125 % ид.части от общите части на сградата и ОПС, на стойност 38 995 лв.
– Апартамент № 2, етаж І, вход 1, ж.б.№ 112, ж.к.”Чародейка-г-юг” със застр.площ 122,32 кв.м., ведно с 2,252 % ид.части от общите части на сградата и ОПС, на стойност 46 916 лв.
Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописаните имоти.