Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 210 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 ЗОС и във връзка с чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на ОбС-Русе и чл.54 ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на следните недвижими имоти:
– имот №000275 с площ 1038,954 дка в едно с изградените в него 93 броя сгради с различно предназначение – гаражи, складове, КПП, бензиностанция, навеси, стол, кухня, битови корпуси и др., предмет на акт №788/12.10.2004 г. за публична държавна собственост и обособените от него: имот 000344 с площ 13,071 дка, имот № 000345 с площ 275,866 дка, имот № 000346 с площ 164,157 дка, имот № 000347 с площ 150,814 дка;
– имот №000276 с площ 30,642 дка с изградени два броя сгради, предмет на акт №790/12.10.2004 г. за публична държавна собственост;
– имот №000277 с площ 516,189 дка в едно с изградените 32 броя сгради, предмет на акт №789/12.10.2004 г. за публична държавна собственост и обособените от него: имот № 000348 с площ 224,153 дка, имот № 000349 с площ 4,950 дка, имот № 000350 с площ 287,086 дка, след преобразуването им по реда на чл.6, ал.1 от Закона за държавната собственост с решение на МС.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимите имоти, описани в т. 1 на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)