Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 210 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.179.131 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 143 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, категория на земята: 0 (нула), при граници и съседни имоти: 63427.179.50, 63427.179.5, 63427.179.6. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9735/05.05.2020 г., вписан под №191, том 10, дв. вх. 3903, н. д. 2134, , вх. №4001 от 12.05.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 6 570,00 лева (шест хиляди петстотин и седемдесет лева), без данъци и такси;

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.179.131 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 143 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, категория на земята: 0 (нула), при граници и съседни имоти: 63427.179.50, 63427.179.5, 63427.179.6. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9735/05.05.2020 г., вписан под №191, том 10, дв. вх. 3903, н. д. 2134, , вх. №4001 от 12.05.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 6 570,00 лева (шест хиляди петстотин и седемдесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)