Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 210 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), общинският съвет реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за организация и развитие на комунално-битовата дейност в Община Русе, както следва:

§ 1. В Чл. 29, ал. 3 от наредбата израза СЗ „КООРС“ се заменя със СЗ „ИООРС“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе се прави следното изменение и допълнение: В §. 1, т. 3 от ПЗР на наредбата израза „звено “Контрол за опазване на обществения ред и сигурност” се заменя със „звено “Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност”.

§ 3. В Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе се прави следното допълнение: В чл. 25, ал. 1 от наредбата  израза „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се заменя със „звено “Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност”.

§ 4. В Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе се правят следните допълнения:

  1. В чл. 83, ал. 1 от наредбата  изразът „звено „КООРС” се  заменя със СЗ „ИООРС“.
  2. В чл. 83, ал. 2 изразът „звено „КООРС” се  заменя със СЗ „ИООРС“.
  3. В чл. 85, ал. 2 изразът „звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” се заменя със звено “Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност”

§ 5. Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе изразът СЗ „КООРС“ се заменя със СЗ „ИООРС“.

 § 6. В Наредба №17 за символиката на Община Русе чл. 77 изразът „звено „КООРС” се  заменя със СЗ „ИООРС“.

§ 7. В Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе чл.34, ал.1 изразът „звено „КООРС” се  заменя със СЗ „ИООРС“.

§ 8. В чл. 21, ал. 1 на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол  на животни на територията на Община Русе изразът „звено „КООРС” се  заменя със СЗ „ИООРС“.

§ 9. В Чл. 36, ал. 1 от Наредба №30 за изграждането и опазване на зелената система на Община Русе изразът КООРС се  заменя със СЗ „ИООРС“.

§ 10. В чл. 35 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:

  1. В алинея 1 изразът СЗ „КООРС“ се заменя със СЗ „ИООРС“.
  2. Алинея 3 изразът СЗ „КООРС“ се заменя със СЗ „ИООРС“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)