Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 210

РЕШЕНИЕ № 210
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 , чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.17 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238/17.12.2003 г. на Министерски съвет, общинският съвет реши:

І. Приема следните изменения в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрива на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе:
1. Чл.15, ал.1, т.2 на национално равнище се изменя така:
– за І място – до 70 % от минималната работна заплата
– за ІІ място – до 60 % от минималната работна заплата
– за ІІІ място – до 50 % от минималната работна заплата
2. Чл.15, ал.1, т.3 – на регионално равнище изменя се така:
– за І място до 50% от МРЗ
– за ІІ място до 40% от МРЗ
– за ІІІ място до 30% от МРЗ
3.Чл.17, ал.1 за предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на деца с изявени дарби се представят – се изменя така:
1. искане за предоставяне на специална закрила, съгласно чл.14, ал.2;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
3. документ, удостоверяващ, че детето е класирано на І, ІІ или ІІІ място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезания, вкл. в ежегодната програма, съгл.чл.11 от Наредбата на МС;
4. Потвърждение от съответната федерация за класирането на детето;
5. Служебна бележка, удостоверяваща, че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.
4. Чл. 21 добива следната редакция:
За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, може да се кандидатства по установен ред по веднъж за еднократно подпомагане и стипендия в рамките на една година.