Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 211 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на детска ясла № 15, недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе, жк „Здравец” по ул. «Околчица» № 4, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.128 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 2841 кв.м., заедно със сграда на детска ясла № 15, състояща се от следните корпуси: 1. Сграда с идентификатор 63427.7.128.1 със застроена площ 210 кв.м., двуетажна; 2. Сграда с идентификатор 63427.7.128.2 със застроена площ 218 кв.м., двуетажна; 3. Сграда с идентификатор 63427.7.128.3 със застроена площ 61 кв.м., едноетажна и 4. Сграда с идентификатор 63427.7.128.4 със застроена площ 177 кв.м., едноетажна, предмет на АОС № 6625/24.01.2012 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)