Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 211 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Русе реши:

I. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +3 031 лв.

Обект: „Колонен климатик 24 000 BTU, Клас А++ за км. Ново село“ +3031 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +3 031 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                + 3 031 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

Кметство Ново село

§10-30 „Текущ ремонт“-8 281 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    -8 281 лв. 

Дейност 622 „Озеленяване“

Кметство Ново село

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 +5 250 лв.

Обект: „Тракторна косачка“ за км. Ново село +5250 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   +5 250 лв.

Всичко за функция:                                                                                                 – 3 031 лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                       – 10 133 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 – 10 133 лв.  

Всичко за функция:                                                                                 – 10 133 лв. Всичко разходи местни дейности:                                                                      – 10 133 лв.

III. Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по                                   +8 500 лв.

трудови правоотношения“

Кметство Просена    +4 284 лв.

Кметство Ястребово+4 216 лв.

§05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                      +1 633 лв.

Кметство Просена     +823 лв.

Кметство Ястребово +810 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 +10 133 лв.

Всичко за функция:                                                                                               +10 133 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                            +10 133 лв.      

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)