Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 212 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 и чл.39, ал.4 и 6 от ЗОС; чл. 2, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се в гр. Русе по ул. „Околчица” № 6, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.755 с площ 7 862 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе и изградената в него сграда с идентификатор 63427.7.755.1, едноетажна със застроена площ 192 кв.м., за имот-частна общинска собственост. За същия следва да се състави акт за частна общинска собственост.
2. Учредява на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБО-2006” безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху имота описан в т. 1 за нуждите на проект «Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс «Дунав»-Русе» по Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот, след прекратяване на подписания договор от 05.11.2004 г., с който е учредено безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 г., на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по стрелба Джамбо” върху терен с площ 2700 кв.м.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)