Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 212 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. ­­Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост – 22 броя, подлежащи на застраховане през 2021 г.
  2. Утвърждава списък на жилищните имоти, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2021 г., включващ:

Списък на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 139 броя /Приложение № 2/;

Списък на общинските жилища от резервния фонд – 139 броя /Приложение № 3/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)