Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 212

РЕШЕНИЕ № 212
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 1.1.-1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие МГ «Баба Тонка» – Русе» да кандидатства с проект «Модернизиране дейността, подобряване на енергийната ефективност и осигуряване достъпа на ученици с увреждания в МГ «Баба Тонка» – Русе, за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –BG 161 PO 001/1.1.-01.2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Компонент1 – „Образователна инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” и декларира, че предназначението на сградата в гр.Русе на ул. Иван Вазов 18 (АОС № 3081/09.07.1999г) на математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.