Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 213 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, и като взе предвид нуждата на Община Русе от гореописаните имоти, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе да придобие право на собственост върху следните държавни имоти:
1.1.Корпус „К” от сградата на „Доходното здание”, представляващ сграда с идентификатор 63427.2.660.1 със застроена площ от 310 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, предмет на АЧДС №4608 от 22.05.2009 г. и Корпус „Л” от същата сграда, представляващ сграда с идентификатор 63427.2.671.1 със застроена площ от 303,65 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес пл. „Свобода” №4, град Русе, предмет на АЧДС №4609 от 22.05.2009 г.
1.2.Поземлен имот с идентификатор 63427.2.565 с площ от 1705 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с административен адрес ул. „Червен” №2, град Русе, предмет на АЧДС №5067 от 27.03.2012 г. 1.3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.11.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе със застроена площ от 256,51 кв. м., заедно с 10,15% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, намиращ се на първи етаж във вход 5 от ЖБ №4 по ул. „Даме Груев” №2 в ЖК „Дружба-3”, град Русе, предмет на АПДС №4865 от 12.05.2011 г.
1.4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе със застроена площ от 350,82 кв. м., заедно с 10,37% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, намиращ се на първи етаж във вход 6 от ЖБ №4 по ул. „Даме Груев” №2 в ЖК „Дружба-3”, град Русе, предмет на АПДС №4864 от 12.05.2011 г.
1.5.Поземлен имот с идентификатор 63427.1.4 с площ от 7591 кв. м., заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 63427.1.4.1 – двуетажна, със застроена площ от 480 кв. м., с предназначение сграда за образование; сграда с идентификатор 63427.1.4.2 – едноетажна със застроена площ от 684 кв. м., с предназначение сграда на транспорта; сграда с идентификатор 63427.1.4.3 – едноетажна със застроена площ от 79 кв. м., с предназначение сграда на транспорта; сграда с идентификатор 63427.1.4.4 – едноетажна със застроена площ от 47 кв. м., с предназначение сграда на транспорта; сграда с идентификатор 63427.1.4.5 – едноетажна със застроена площ от 28 кв. м., с предназначение сграда на транспорта; сграда с идентификатор 63427.1.4.6 – едноетажна със застроена площ от 48 кв. м., с предназначение сграда на транспорта; сграда с идентификатор 63427.1.4.7 – едноетажна със застроена площ от 51 кв. м., с предназначение сграда на транспорта, с административен адрес ул. „Братя Обретенови” №9, град Русе, предмет на АЧДС №4898 от 15.07.2011 г.
1.6.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.718.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ трети етаж от масивна триетажна сграда със застроена площ от 400 кв. м., построена в ПИ с идентификатор 63427.2.718, заедно с ¼ идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. „Александровска” №29, град Русе, предмет на АЧДС №4910 от 08.08.2011 г.
1.7.Поземлен имот с идентификатор 63427.147.275 с площ от 83641 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горска техника, намиращ се в местността „Орта Екенлик”, град Русе, предмет на АЧДС №5029 от 19.03.2012 г. (Автополигона)
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на държавните имоти, описании в точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)