Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 213 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +4 267лв.
СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ 4267лв.
Неданъчни приходи
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“ -18лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ -16лв.
АГ „Гео Милев“ -2лв.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
на бюджетните предприятия“ -128лв.
СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ -128лв.
Всичко приходи държавна дейност +4 121лв.
ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Постъпления от продажба на нефинансови активи
§4023 „Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения“ +6 107лв.
Трансфери
§6102 „Предоставени трансфери“ -12 400лв.
ДТ „Сава Огнянов“ -7 400лв.
Държавна опера Русе -5 000лв.
Всичко приходи местна дейност -6 293лв.
Всичко приходи по бюджета -2 172лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +4 123лв.
СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ +4 139лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ -16лв.
§1020 „Външни услуги“ -2лв.
АГ „Гео Милев“ -2лв.
Всичко за дейност +4 121лв.
Всичко за функция +4 121лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§1015 „Материали“ -3 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения“
Обект „Подопочистващ автомат“ 1 бр. +3 000лв.
Всичко за дейност +0лв.
Всичко за функция +0лв.
Всичко разходи държавна дейност +4 121лв.
ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ СВЕТИЛНИК -100 000лв. Всичко за дейност -100 000лв.
Всичко за функция -100 000лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Електрическо захранване на Кея ПР-2600лв., СМР, СН“ -40 500лв.
Всичко за дейност -40 500лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“ -2 900лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Инвенторен апарат за заваряване“ 1 бр. +2 900лв.
Всичко за дейност +0лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -133 419лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +345 653лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Подземна автоматизирана система за поливане“ км. Басарбово +4 710лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Водосток в кв. „Гагаля“ с. Николово, община Русе,
намиращ се на общински път RSE1130 Русе-Николово-Юделник -проектиране“ +8 376лв.
Всичко за дейност +225 320лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§1020 „Външни услуги“ ОП „Паркстрой“ +15 000лв.
Всичко за дейност +15 000лв.
Всичко за функция +199 820лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ -27 349лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонт на ателиета на ул. „Витоша“18 – Задруга
на майсторите-включва проектиране /в т.ч. и вертикална
планировка на двора/-9 000лв., СМР,АН,СН,Т“ – 91 000лв.
Всичко за дейност -118 349лв.
Всичко за функция -118 349лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонтно възстановителни работи по общински пътища:
ОП-RSE2149 /ІІ-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/ – 210 000лв.,
ОП-RSE2141/ RSE1051 Бъзън-Семерджиево/-Ястребово – 30 000лв.,
ОП-RSE1131/ RSE1130 Николово- Долно Абланово/-Просена – 30 000лв.,
ОП-RSE2132/І-2, Русе-п.к. Ново село /-Русе, кв. Средна кула /ІІІ-501/-31 900лв.“ -301 900лв.
Обект „Ремонтно възстановителни работи по общински пътища:
ОП-RSE2149 /ІІ-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/ – 160 000лв.,
ОП-RSE2141/ RSE1051 Бъзън-Семерджиево/-Ястребово – 30 000лв.,
ОП-RSE1131/ RSE1130 Николово- Долно Абланово/-Просена – 30 000лв.,
ОП-RSE2132/І-2, Русе-п.к. Ново село /-Русе, кв. Средна кула /ІІІ-501/-31 900лв.,
ОП-RSE1051 /Русе-Кубрат/ Ново село-Долно Абланово
/Русе-Юделник/ за 50 000лв.“ +301 900лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по
извънтрудови правоотношения“ Мл. Дом +630лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ Мл. Дом +34лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ Мл. Дом +23лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ Мл. дом +13лв.
§1015 „Материали“ Мл. дом +150лв.
§1020 „Външни услуги +3 393лв.
Мл.дом 710лв.
ОбДЦКИ 2 683лв.
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ ОДЦКИ +5 000лв.
Всичко за дейност +9 243лв.
Всичко за функция +9 243лв.

Всичко разходи местни дейности -9286лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по
извънтрудови правоотношения“ ОУ „Ив. Вазов“ +450лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ ОУ „Ив. Вазов“ +24лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ ОУ „Ив. Вазов“ +16лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ ОУ „Ив. Вазов“ +10лв.
§1015 „Материали“ ОУ „Ив. Вазов“ +922лв.
§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ив. Вазов“ +293лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Верижен стълбищен транспортьор“ +10 500лв.
Всичко за дейност +12 215лв.
Всичко за функция +12 215лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 527 „“Звена „Майка и бебе“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -473лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ -36лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ -22лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ -20лв.
§1011 „Храна“ -2 516лв.
§1012 „Медикаменти“ -288лв.
§1015 „Материали“ -224лв.
Всичко за дейност -3 579лв.
Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -2 844лв.
§0209 „Други плащания и възнаграждения“ -122лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ -276лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ -116лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ -33лв.
§1011 „Храна“ -2 089лв.
§1012 „Медикаменти“ -359лв.
§1014 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ -2 544лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ -76лв.
Всичко за дейност -8 459лв.
Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -295лв.
§0209 „Други плащания и възнаграждения“ -1лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ -10лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ -13лв.
§1011 „Храна“ -428лв.
§1015 „Материали“ -400лв.
§1020 „Външни услуги“ -28лв.
Всичко за дейност -1 175лв.
Всичко за функция -13 213лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер“ ОБКИ ХГ Русе
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ +1 591лв.
Всичко за дейност +1 591лв.
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“
§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“ +2 400лв.
Всичко за дейност +2 400лв.
Всичко за функция +3 991лв.
Всичко разходи – дофинансиране +2 993лв.
Всичко разходи по бюджета -2 172лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)