Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 213

РЕШЕНИЕ № 213
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.16, ал.6 от Наредба № 1 и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от четири години част от имот частна общинска собственост на ул. “Борисова”№ 99, бл. „Йордан Йовков”, вх.-А, І етаж на Сдружение на лица с тежки физически увреждания “Смелост”, състоящ се от 80,00 кв.м. площ и месечна наемна цена – 53,06 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от четири години за посоченият в т. І. обект.