Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 214 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 4 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като включва следваща точка в него №1572. ул. „Згориград” №47, бл. „Петрохан”, вход „Б”, етаж 4, апартамент 5.
2.Допълва Списък №3 на общинските жилища за резервен жилищен фонд, като включва следваща точка в него №135. село Басарбово, ул. „Васил Левски” №8.
3.Изменя Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка №10.ул. „Борисова” №6, бл. 13, вход „А”, етаж 1, апартамент 3 от раздел А.АПАРТАМЕНТИ се заличава и добавя нова точка 55. ул. „Борисова” №6, бл. 13, вход „А”, етаж 1, апартамент 3 в Списък №2 на общинските жилища за ведомствен жилищен фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)