Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 214 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и   ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 6/22.06.2020 г. на                       Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-34/15.05.2020 г., Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., с продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.3.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Русе, с площ  2192 кв.м., с административен адрес: град Русе, кв. „Западна промишлена зона“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, предмет на Акт №5417/20.05.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №82, том 23, вх. рег. №23/26.06.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 112 600,00 лева (сто и дванадесет хиляди и шестстотин лева), без дължимите данъци и такси.

2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба  на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.3.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Русе, с площ 2192 кв.м., с административен адрес: град Русе, кв. „Западна промишлена зона“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, предмет на Акт №5417/20.05.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №82, том 23, вх. рег. №23/26.06.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена в размер на 112 600,00 лв. (сто и дванадесет хиляди и шестстотин лева) без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)