Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 214 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, във вр. с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги,  Общински съвет  -Русе  реши:

Определя нов състав на създадения с Решение №546, прието с Протокол №23/17.06.2021 г. и променен с Решение № 882, Протокол № 32/19.04.2022 г. и  Решение № 1201, Протокол № 44/24.01.2023 г. на Общински съвет Русе, на Общински съвет Русе съвет по въпросите на социалните услуги, както следва

 1. Димитър Недев – зам.-кмет „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“;
 2. Милена Влахова – директор дирекция „Социални и здравни дейности“, община Русе;
 3. Катя Петрова – началник отдел „Социални дейности“, община Русе;
 4. Гергана Пашева – главен експерт в отдел „Социални дейности“, община Русе;

5.  Мануш Димитров – полицейски инспектор в сектор „Опазване на обществения ред“, ОД МВР Русе;

5.  д-р Милена Стоева-Китанова – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“, РЗИ-Русе;

 • Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование, РУО-Русе;
 • Йоана Терзиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Русе;

8.  Нина Димитрова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при ДСП Русе;

 • Антоанета Ябанозова – директор на секретариата на ОС на БЧК;
 • Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 • Маргарита Събева – председател на УС на Фондация „Приятелска подкрепа“;

11. доц. д-р Свилена Рускова – ръководител катедра „Мениджмънт и социални дейности“, РУ „Ангел Кънчев;

 1. Росица Кръстева – член на Общински съвет Русе;
 2. Владо Владов – член на Общински съвет Русе ;
 3. Георги Гаев – председател на СК „Олимп – спортът е равнопоставен“;

13. Милица  Иванова – Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психично разстройства „Света Петка“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)