Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 214 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., Общинският съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
По Приложение №18
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите“
Добавя се:
1.Франческа Стефанова Хладова-Георгиева – Гл. инспектор – карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)