Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 214

РЕШЕНИЕ № 214
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Русе на част от недвижим имот намиращ се в гр. Русе, пл. “Свобода” № 4, представляващ част от двуетажна масивна сграда-корпус «К» със застроена площ 315,34 кв.м. и корпус «Л» със застроена площ 265,60 кв.м., изградена в УПИ І-671, кв. 88.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописания имот.