Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 215 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, искане, наш вх. № ОС22/2 от 25.04.2012 г. от Таня Иванова Аръшева, във връзка с протокол №118/11.03.11 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС04/29/01.10.2010 г. от: Маргарита Атанасова Данева, Петранка Димитрова Шопова, Георги Атанасов Шопов, Борислав Данаилов Миланов, Тодорка Ангелова Христова, Юлиана Здравкова Милитерова, Аспарух Манчев Христов, Таня Иванова Аръшева и Георги Димитров Геров, Общински съвет, реши:

1. Изменя точка 1 от Решение № 1307, прието с протокол № 62 от 16.09.2011 г. на Общински съвет – Русе, изречение първо, като вместо „Борислав Данаилов Миланов”, да се чете „Таня Иванова Аръшева”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)