Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 215 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Фондация „Русчук“, ЕИК 176059600, помещение с номер 6, с обща полезна площ от 21,50 кв.м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512.1.10, с трайно предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, разположен в сграда 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, ул. „Фердинанд“ №3А, ет.3, предмет на АЧОС № 6675 от 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер 11,35 лв. без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)