Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 215 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от ЗПУО и  чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 6, ал. 5 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие яслена група за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към Детска градина „Снежанка“ – Русе, с адрес: кв. „Дружба“ 3 зад блок 4, считано от 15.09.2024 г.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за разкриване на яслена група, считано от 15.09.2024 г. към Детска градина „Снежанка“, с адрес: кв. „Дружба“ 3 зад блок 4.

3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до министъра на финансите и до директора на Регионална здравна инспекция – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)