Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 215 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, и чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003г., Общински съвет – Русе реши:

Приема Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2016г., съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)