Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 215

РЕШЕНИЕ № 215
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 94/23.04.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС23/2/30.11.2007г. от ЕТ „ПАВЕЛ ВЕЛКОВ-ПЛАМ”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване за разширение на магазин за хранителни стоки /търговски комплекс/ с обща РЗП за доплащане от 336,75 кв.м., находящ се по ул.Котовск № 3, кв.676, ПИ № 89 по плана на гр. Русе, на ЕТ „ПАВЕЛ ВЕЛКОВ-ПЛАМ”, на стойност 87 000 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на общинския съвет и да са за сметка на ЕТ „ПАВЕЛ ВЕЛКОВ-ПЛАМ”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.