Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 216 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване на вещно право – право на строеж от Община Русе върху имот с идентификатор 63427.59.26 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка петдесет и девет точка двадесет и шест) с площ 3,508 дка, в землището на град Русе, местност „Под Ормана”, при съседи: 63427.147.257, 63427.147.254, 63427.147.259, 63427.59.27, 63427.59.25 и 63427.147.280 за рекултивация на цялата площ на стойност 389,39 (триста осемдесет и девет лв. и тридесет и девет стотинки) лв., без ДДС, данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор с „Напоителни системи” ЕАД – София за придобиване правото на строеж в полза на Община Русе.
3. Дава съгласие Община Русе да придобие в собственост имота, описан в т. 1 от настоящото решение за сумата от 1946,96 лв. ( хиляда деветстотин четиридесет и шест лв. и деветдесет и шест стотинки) лв., без ДДС, данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)