Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 216

РЕШЕНИЕ № 216
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 94/23.04.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/6/02.04.2008г. от “НИПО”ЕООД, Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изнасяне на витрината до ширината на съществуваща козирка със застр.площ 13,32 кв.м., към магазин за промишлени стоки, находящ се в партера на жилищен блок „Ленин ІІ-2” по ул.”Борисова” № 113 в гр.Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда № 63427.2.2631.8.18 в поземлен имот № 63427.2.2631 със застроена площ 102,81 кв.м., заедно с 4,124 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, на “НИПО”ЕООД, на стойност 8 500,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на “НИПО”ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.