Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 217 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Изменя т.1.1, т.1.2 и т. 1.3 от решение № 1489 като текстът:
1.1. Дневен център за деца с увреждания в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.12.2015 г в помещения на първи етаж на сградата с обща застроена площ 335 кв.м. и в помещения на третия етаж с обща застроена площ 178 кв.м., в североизточно крило;
1.2. Център за обществена подкрепа в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност, с капацитет 95 места, считано от 01.12.2015 г., който ще предоставя услугите, Център за семейна консултация и Център по детско и майчино здраве в помещения на втория етаж с обща застроена площ 221 кв.м., в североизточно крило и Приемна грижа и подкрепа на осиновяването в помещенията на третия етаж с обща застроена площ 43 кв.м., в североизточно крило;

Да се чете:
1.1. „Дневен център за деца с увреждания до 18 г.“ в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 в помещения на първи етаж на сградата с обща застроена площ 377,3 кв.м. и помещения с обща застроена площ 16 кв. м., в североизточно крило приземен етаж на сградата в закрития ДМСГД с обособен плувен басейн за деца от 0 до 3 години.
1.2. „Приемна грижа“ в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 в помещенията на третия етаж с обща застроена площ 221 кв.м., в североизточно крило.
1.3. Звено „Майка и бебе“ със спешен прием в гр.Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 делегирана държавна дейност с капацитет 8 места, като 4 от местата са за Спешен прием за деца с и без родители от 0 до 3 годишна възраст, считано от 01.12.2015 г. в помещения на четвъртия етаж с обща застроена площ 106 кв.м., в североизточно крило.
1.4. „Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от постоянни медицински грижи“ в гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 финансирана до края на 2015 г. от бюджета на Министерство на здравеопазването, а от 2016 г. като делегирана държавна дейност, с капацитет 8 места, считано от 01.12.2015 г. в помещения на четвъртия етаж с обща застроена площ 95 кв.м., в североизточно крило.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)