Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 217

РЕШЕНИЕ № 217
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 95/21.05.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/10/21.04.2008г., Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на външни стълби за преустройство на апартамент в магазин за промишлени стоки със застроена площ 6,50 кв.м. към ап.№ 1, етаж І, ж.б.”Дунавска комуна” в гр.Русе, ул.”Цар Освободител” № 74, на Иво Севдалинов Влаев, на стойност 2 680,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Иво Севдалинов Влаев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.