Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 218 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 2,  ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 35,00 кв. м, разположено на първи етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2268.2, със застроена площ на цялата сграда – 409,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 147,00 лв. (Сто четиридесет и седем лева) без включен ДДС.

            2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение с площ                  39,50 кв.м, разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.227.1, със застроена площ на цялата сграда 1296,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №10, предмет на АПОС № 7275/ 20.06.2014 г., предоставена за управление на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, с начална тръжна месечна наемна цена – 147,00 лв. (Сто четиридесет и седем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)