Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 218 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-6/05.03.2024 г. от Артьом Торосян чрез пълномощник Виктор Неделчев, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.300.39 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасе.
  2.   Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.
  3.  Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)