Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 218

РЕШЕНИЕ № 218
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 94/23.04.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/7/07.04.2008г., Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за безвъзмездно учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса с рампа за инвалидна количка със застроена площ 8,97 кв.м. към ап.№ 41, етаж І, блок № 5 по ул.”Плиска”№ 100 в гр.Русе, на Ивета Вълева Палова.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Ивета Вълева Палова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.