Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 219 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 ЗОС, чл.37 о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ и Годишния план за паша`2012 г., Общинският съвет реши:
1. Предоставя за общо ползване на участниците в ГД „Мартен”, представлявано от Бранислав Ангелов Ангелов следните пасища, мери до месец декември 2012 година:

№ по ред
№ на имота
Местност
Начин на трайно ползване
Категория
Площ, дка
1
000065
Калето
Пасище, мера
4
178,754
2
000068
Калето
Пасище, мера
4
155,293
3
000069
Калето
Пасище, мера
4
42,036
4
000075
Калето
Пасище, мера
4
104,884

Задължава ГД „Мартен” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените пасища, мери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)