Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 219 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 33, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като магазин за промишлени стоки, на едноетажна масивна сграда № 0.769.8, по кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, със застроена площ на цялата сграда – 40,00 кв. м, и с полезна площ 29,85 кв. м, с предназначение –  сграда за образование, с административен адрес: гр. Мартен, ул. „България“ №47, описана в АПОС №1132/07.02.1997 г., предоставена за управление на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен, с начална тръжна месечна наемна цена – 93,00 лв. (Деветдесет и три лева) без включен ДДС.

            2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като книжарница, на помещение с площ 25,00 кв.м, разположено на първи етаж в четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2268.2, със застроена площ на цялата сграда – 409,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, предмет на АПОС №7118/09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 лв. (Деветдесет и седем лева) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като училищен бюфет, на функционално свързани помещения с обща застроена площ от 293 кв.м., включващи помещение с площ от 48,00 кв.м, разположено на първи етаж в триетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, и функционално свързаното с него помещение за производствена и складова дейност, с площ 245,00 кв.м, разположено в сутерена на същата триетажна монолитна сграда със сутерен с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, със застроена площ на цялата сграда – 1281,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, предмет на АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, с начална тръжна месечна наемна цена – 525,00 лв. (Петстотин двадесет и пет лева) без включен ДДС.

4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв. м, разположена на втори етаж в триетажна монолитна сграда със сутерен с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.1, със застроена площ на цялата сграда – 1281,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, описана в АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)