Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 219 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с
чл. 16а, чл. 110, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ и заявление с вх. №УТ-30-18/06.11.2023 г. от Артур Артюнян, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) по ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Места“, План за регулация (ПР) на нов кв. 133.1, включващ имотите между улици „Арда“, „Николаевска“, „Места“ и „Стефан Стамболов“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.2.2933 по КККР на гр. Русе, както следва:

  • Създава нова улична регулация от съществуваща о.т. 812 до нова о.т. 10763 /по ул. „Стефан Стамболов“/  и от нова о.т. 10763 до нова о.т. 10764 /по ул. „Места“/, включваща се в уличната ос на ул. „Николаевска“;
  • Образува се нов квартал 133.1, с граници съществуваща и проектна улична регулация за улици „Арда“, „Николаевска“, „Места“ и „Стефан Стамболов“. Образува се нов УПИ I-2933 за ПИ с идентификатор 63427.2.2933 по проектната улична регулация на ул. „Стефан Стамболов“  и по имотни граници;
  • За имота се определя устройствена зона „Смесена централна“ (Ц), съответстваща на ОУПО- Русе.
  • Предвижда се ново застрояване със задължителни линии, разположено на 3.30м от улично-регулационната линия към ул. „Стефан Стамболов“, на 3 и 5м от южната странична регулационна линия, на 3, 5 и 7.21м от северната регулационна линия, на 5м от източната регулационна линия към ПИ 63427.2.4841 и на 6м от дъното на имота. Застрояването се приема с височина Н=10 и 15м;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване  в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14–дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“   чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)