Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 219 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
2. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на дейностите по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, като социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“ ще се предоставя за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)