Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 22 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 22
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.1 и ал.2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т.8, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, за поставяне на:
1. Павилион за каса за разплащане с клиенти, намиращ се в гр. Русе, ж.к.”Дружба-3”, ул.”Даме Груев”, северозападно от ж.бл. №6, с площ от 30,00кв.м. и начална месечна наемна цена 141,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.8, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Симеон Велики” и ул. „Борисова”, с площ от 1,00кв.м. – т.546 от общата схема за зона “Б” на гр. Русе и начална месечна наемна цена 20,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терените по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)