Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 22 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно- информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв. м., за срок от седем години, при начална месечна тръжна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция № 15 от общата схема в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
2. Позиция № 31 от общата схема в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с размери 8,00 м/ 3,00 м;
3. Позиция № 146-А от общата схема в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Хр. Ботев“, в разделителната ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
4. Позиция № 34-А от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, вляво след бензиностанция „ШЕЛ“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
5. Позиция № 44 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост, с размери 2 х 0,85 м/ 3,50 м;
6. Позиция № 49 от общата схема в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната тревна ивица, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
7. Позиция № 159 от общата схема в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, преди Кръговото движение, срещу сградата на Областна дирекция на МВР, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
8. Позиция № 195 от общата схема в гр. Русе, Кръгово движение до Мототехника, в затревения остров, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
9. Позиция № 199 от общата схема в гр. Русе, бул. „Липник“, ул. „Никола Петков“, в тревната площ пред бл. „Иван Кръстев“, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
10. Позиция № 204 от общата схема в гр. Русе, ул. „Тулча“, ул. „Потсдам“, в зелената площ, с размери 4,00 м/ 3,00 м;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)