Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 22 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 63427.146.238 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 661 кв.м., в землището на град Русе, местност  „КАБАКЛЪКА“, трайно предназначение на територията: Земеделска, от „Пасище“ в „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)