Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 22
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 80/10.07.2007г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ 0804/3626/11.06.2007г., от “ИНЖТАЛАНТ”ООД, Общинският съвет реши:

                    1. Дава съгласие за прекратяване  на съсобственост чрез продажба частта на Общината  на съсобственика “ИНЖТАЛАНТ”ООД, в имот в гр. Русе, представляваща 619,80/1869,80  кв.м.ид.части от дворното място на УПИ ІІІ-за паркинг, кв. кв.681”А”, ж.к.”Изток” по ул.”Прага”  , на стойност 145 650 лв. /без включен ДДС/.
                    Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на “ИНЖТАЛАНТ”ООД.
                    2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.