Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 220 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ –ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
Взаимоотношения с ЦБ
§3118 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” +60 000лв.
Всичко взаимоотношения с ЦБ +60 000лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ + 60 000лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА +60 000лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”,
обект„Централна жп гара-ерозионно дере /бул. „Гоце Делчев”/, южно от гаров подлез, гр.Русе” 60 000лв.
Всичко за дейност 60 000лв.
Всичко разходи – държавни дейности 60 000лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
ОП „Комунални дейности”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§1015 „Материали” -16 400лв.
§5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” +16 400лв.
обект „Заваръчен ел. агрегат” 1бр. +1 400лв.
обект „Термокош” 1 бр. +15 000лв.
Всичко за дейност 0лв.

Всичко разходи – общински дейности 0лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА +60 000лв.

ІV. КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБИФ

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска адиминистрация”
§5301 „Придобиване на програмни продукти”
обект „Деловодна програма” -4 440лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения”
обект”Климатизация на сървърно помещение и Център за видеонаблюдение” + 4 440лв.
Всичко за дейност 0лв

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)