Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 220 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

   Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Шипка“ и ул. „Бояна“, с площ от 10,50 кв. м, т. 119 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 136,00 лв. (Сто тридесет и шест лева) без включен ДДС.

              2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, козметика и промишлени стоки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. „Шипка“ и бул. „Родина“, с площ от 55,84 кв. м, т. 30 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 360,00 лв. (Триста и шестдесет лева) без включен ДДС.

              3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-север“, ул. „Филип Станиславов“, северозападно от бл. 402, с площ от 35,00 кв. м, т. 428 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 110,00 лв. (Сто и десет лева) без включен ДДС.

              4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – кафе автомат, с площ от 1,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу бивш супермаркет, ПИ 63427.6.255, т. 1724 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 92,00 лв. (Деветдесет и два лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)